Riafragma, gevestigd aan Bocht Oosterdiep 19 te 9641 JH Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Riafragma
Bocht Oosterdiep 19
9641 JH Veendam
+31 6 20610506

Ria Bouma is de Functionaris Gegevensbescherming van Riafragma Zij is te bereiken via ria@riafragma.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Riafragma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Foto's
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@riafragma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Riafragma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Riafragma neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Riafragma) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Riafragma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevensBewaartermijnReden
Foto'sonbeperktnabestellingen kunnen leveren
Personalia1 jaarnazorg kunnen verlenen
Adres1 jaarnazorg kunnen verlenen
Telefoonnummer1 jaarnazorg kunnen verlenen
E-mailadres1 jaarnazorg kunnen verlenen
IBAN1 jaarnazorg kunnen verlenen


Delen van persoonsgegevens met derden
Riafragma verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Riafragma gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Foto's t.b.v. reclame
Riafragma zal geen foto's met afbeeldingen van klanten gebruiken voor reclamedoeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of toestemming per e-mail van de afgebeelde personen. Indien de afgebeelde persoon minderjarig is, dan wordt toestemming gevraagd aan tenminste één van de ouders.
Dit betreft onder anderen het plaatsen van foto's op de website van Riafragma en op de social media accounts van Riafragme, alsmede het tonen van afgedrukte afbeeldingen op de diverse materialen in de fotostudio.
Indien u een eerder gegeven toestemming intrekt, zal Riafragma onmiddellijk stoppen met het tonen van de betreffende afbeelding(en).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Riafragma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@riafragma.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Riafragma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Riafragma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@riafragma.nl.